Till innehåll på sidan

Tvärvetenskapligt arbetssätt i projekt

Vår profil mot lärande för hållbar utveckling präglar vår skolvardag på olika sätt - från inneskor till vegetarisk mat och det tvärvetenskapliga arbetssättet i projekt. Att lära av och med varandra ligger till grund för hur vi organiserar oss och undervisar - ett hållbart arbetssätt helt enkelt.

Vad menas med tvärvetenskapligt arbetsätt?

Kortfattat innebär tvärvetenskap att olika vetenskapsgrenar eller ämnen samarbetar och möts, till exempel samhällsvetenskap och naturvetenskap med hjälp av olika metoder. Vi har valt att arbeta tvärvetenskapligt för att vi anser att det är den undervisningsmetoden som bäst utbildar för hållbar utveckling. Vi tror att arbetet med de tvärvetenskapliga projekten skapar större möjlighet att göra undervisningen meningsfull och lustfylld. Vidare är vi övertygade om att ämneskunskaperna stärks i samarbete med varandra och att frågor inom ämnena får en tydligare spets. Vi lär av varandra och vi vet att vi med hjälp av vårt sätt att undervisa, bättre förbereder våra elever för högre studier och ett framtida arbetsliv.   

Vad innebär det att arbeta i tvärvetenskapliga projekt hos oss?

Ungefär hälften av undervisningstiden går till studier i tvärvetenskapliga projekt där de ämnesspecifika kunskaperna och förmågorna blir en del av större frågor som ligger bakom varje programmål. Projekten utgår från dessa frågor som kräver fler ämnen och perspektiv för att vi ska förstå och komma närmare olika lösningar. De stora frågorna ska vara meningsfulla för våra elever här och nu och ge redskap. Vi vill att våra elever ska få en handlingsberedskap för att delta i samhällsutvecklingen - i skolan och utanför. Projekten är anpassade efter våra olika program men några av projekten är övergripande för alla elever i en årskurs, oavsett program. Att arbeta i projekt innebär att våra elever ökar sina kunskaper utifrån sammanhang och utmanas att tänka kritiskt utifrån olika perspektiv. Vidare ger vi våra elever verktyg i att kunna ta ett större ansvar för sitt eget lärande som behövs för vidare studier på högskola eller universitet. Examinationerna varierar och bedömning sker i respektive kurs/ämne på individnivå. Obs - vår undervisning är lärarledd. Våra elever och varje projektgrupp får handledning inom respektive projekt. 

Kräver samarbete

Att arbeta i projekt med olika mål och innehåll från olika ämnen kräver ett tätt samarbete mellan lärare och mellan våra elever och lärare. Det kräver också att vi tränas i att arbeta tillsammans. Uppgiften i den stora frågan i ett projekt ska vara konkret och mynna ut i mer än bara ett prov. Det kan röra sig om en mässa om hållbar konsumtion, ett klimatrollspel eller en utställning med bilder om människorättskämpar. I varje projekt ingår lärare i flera ämnen som planerar undervisningen kring en gemensam frågeställning. Ett exempel är projektet Glokalt om varors liv - från råvara till återvinning.

Koppling till FN:s globala mål

I det tvärvetenskapliga projekten ryms ofta flera av frågeställningarna i FN:s globala mål för hållbar utveckling. Mål 12 om hållbar produktion och konsumtion, mål 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt eller mål 11 om hållbara städer och samhällen är några exempel.  Viktigt är att metoderna som används synliggör olika perspektiv inom hållbar utveckling och har sin utgångspunkt i såväl kunskaper, förmågor, värderingar och engagemang till handling.

Arbetslagets roll

Våra lärare arbetar i arbetslag uppdelade efter program. Arbetslaget gör en grovplanering för årets projekt och delar in höst- och vårtermin i perioder där olika ämneslärare har ansvaret och övrig undervisning vid sidan om, utanför projekten. Det är en lärare i arbetslaget som ansvarar för schemaläggning. Schemat är flexibelt och speglar undervisningens innehåll under en period. ansvarar för att planera projekt varje år utifrån programmets mål och skolans profil mot lärande för hållbar utveckling. 

Samarbeten

Vi har många olika samarbeten med aktörer utanför skolan som bland Amnesty, Stockholms Resilience Centre, Plan Sverige, WWF, Stockholms universitet och KTH. Detta innebär bland annat att studiebesök och gästföreläsare är vanliga inslag i projekt/din undervisning.

Elevinflytande

Våra elevers engagemang, vilja att förändra och åstadkomma något, men också nyfikenhet på människor och andra kulturer är mycket viktigt för oss. Vi låter våra elever påverka sin utbildning, sin arbetsmiljö och vara med och fatta beslut i övergripande skolfrågor som är viktiga för att studierna hos oss ska gå så bra som möjligt. Läs mer om elevinflytande här!

 

 

 

Dela: