Kvalitetsarbete och styrdokument

Kvalitetsarbetet vid Globala gymnasiet
Undervisningen och utvecklingsarbetet vid Globala gymnasiet utvärderas och dokumenteras kontinuerligt, internt av lärare och elever och skolledning, men även av externa granskare. Skolan upprättar årligen en verksamhetsplan där prioriterade utvecklingsområden och mål anges. Skolans verksamhetsplan för 2018 upprättas och publiceras i slutet av januari/början av februari 2018. Planen grundar sig på den analys av skolresultat och anann statistik enligt nämndmål av kommunfullmäktige; som påbörjats i Tertialrapporten och sammanställts i verksamhetsberättelsen. Dessa två dokument har ersatt den tidigare kvalitetsredovisning  som sammanställts hösten 2017. Den har ersatt tidigare "kvalitetsredovisning". 

Utvärderingen av undervisningen, d.v.s. projekten och övrig lektionsundervisning, är en välintegrerad del av verksamheten, och sker framförallt digitalt genom lärplattformen Fronter. Skolledningen står som avsändare för de stora skolutvärderingarna, som sker terminsvis, och sammanställer materialet.

Större delen av personalen, undervisande och övrig personal, deltar under läsåret i någon utvecklingsgrupp. Utvecklingsarbetet dokumenteras och utvärderas, och ligger tillgrund för vårt fortsatta utvecklingsarbete. Förra läsåret lades särskild möda på att utvärdera praktiken i Sverige och utomlands, där såväl elever, lärare som uppdragsgivare deltog i utvärderingsarbetet.

Återkommande utvärderingar som är värda att nämna är bl.a. gymnasieundersökningen som genomförs regelbundet i årskurs 2, och ibland även i årskurs 1. Denna, tillsammans med andra externa utvärderingar och våra interna utvärderingar, bildar underlag i de årliga kvalitetsredovisningarna. Rektor genomför även utvärderande gruppsamtal med avgångseleverna i årskurs 3, där eleverna reflekterar över sin utbildningstid på Globala gymnasiet. Detta är en annorlunda och lyckad utvärderingsform som vi återanvänder. De lokala lärarfackliga organisationerna undersöker och utvärderar dessutom lärarnas arbetssituation och arbetsmiljö, bl.a. ur stressynpunkt.

Vart vänder jag mig om jag inte är nöjd?

Vårt mål är att hålla god kvalitet inom alla områden på skolan. Om vi inte lever upp till våra åtaganden ska du vända dig till rektor. Har du andra frågor är du alltid välkommen att direkt vända dig till ansvarig lärare eller mentor.

SYNPUNKTER / KLAGOMÅL

Rektorer
Sofie Abrahamsson och Jenny Hyenstrand
Direkt: +46 8 508 39 851
E-post: sofie.abrahamsson@stockholm.se
E-post:jenny.hyenstrand@stockholm.se
 

Nästa högre instans att vända sig till är:
Gymnasiechef Peter Lyth
E-post: peter.lyth@stockholm.se
Telefon: 08-508 39 850

Globala gymnasiet
Hornsgatan 93
117 28 Stockholm

Gymnasiedirektör Jan Holmquist
Utbildningsförvaltningen Box 220 49
104 22 Stockholm
Telefon: 08-508 338 61

Dela: