Till innehåll på sidan

Kvalitetsarbete och klagomålshantering

Kvalitetsarbetet på Globala är viktigt.

Undervisningen och utvecklingsarbetet vid Globala gymnasiet utvärderas och dokumenteras kontinuerligt, internt av lärare och elever och skolledning, men även av externa granskare. Skolan upprättar årligen en verksamhetsplan (VP) där prioriterade utvecklingsområden och mål anges. Skolan reviderar även årligen, tillsammans med personal och elever, plan mot diskriminering och kränkande behandling (PDK).  I planen ska det vara tydligt för eleverna hur en ska gå tillväga om en upplever att en blivit behandlad på ett diskriminernade eller kränkande sätt på skolan. 

Utvärdering leder till utveckling

Utvärderingen av undervisningen, det vill säga projekten och övrig lektionsundervisning, är en välintegrerad del av verksamheten, och sker framförallt digitalt. Skolledningen står som avsändare för de stora skolutvärderingarna, som sker terminsvis, och sammanställer materialet. Återkommande utvärderingar som är värda att nämna är bl.a. gymnasieundersökningen som genomförs regelbundet i årskurs 2, och ibland även i årskurs 1. Denna, tillsammans med andra externa utvärderingar och våra interna utvärderingar, bildar underlag i de årliga kvalitetsredovisningarna. I syfte att öka vår skolas mervärde genomför våra mentorer utvärderande gruppsamtal med avgångseleverna i årskurs 3, där eleverna reflekterar över sin utbildningstid på Globala gymnasiet. Detta är en annorlunda och lyckad utvärderingsform som vi återanvänder. De lokala lärarfackliga organisationerna undersöker och utvärderar dessutom lärarnas arbetssituation och arbetsmiljö, bland annat ur stressynpunkt.

Vart vänder jag mig om jag inte är nöjd?

Vårt mål är att hålla god kvalitet inom alla områden på skolan. Om vi inte lever upp till våra åtaganden ska du vända dig till rektor. Har du andra frågor är du alltid välkommen att direkt vända dig till ansvarig lärare eller mentor.

Synpunkter/klagomål:
Jenny Hyenstrand, Rektor
E-post: jenny.hyenstrand@edu.stockholm.se
 

Nästa högre instans att vända sig till är:
Gymnasiechef Hans-Kristian Widberg
E-post: hans-kristian.widberg@edu.stockholm.se
 

Globala gymnasiet
Hornsgatan 93
117 28 Stockholm

Gymnasiedirektör Joachim Håkansson
Utbildningsförvaltningen Box 220 49
104 22 Stockholm
Telefon: 08-508 338 61 

 

 

Dela:
Kategorier: