Till innehåll på sidan

Hållbart lärande

Sedan 2004 har vi på Globala gymnasiet arbetat för att påverka, förstå och lära mer om hur världen kan förändras och förbättras. Vi arbetar utifrån FN:s globala mål som syftar till att skapa en hållbar framtid.

Vi utgår från kunskaper om rättvis och hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv både lokalt och globalt. Vår profil är lärande för hållbar utveckling och vårt arbetssätt är tvärvetenskapligt i projekt. Globala gymnasiet är en kommunal gymnasieskola centralt belägen vid Zinkensdamm på Södermalm i Stockholm med cirka 700 elever och 60 lärare. Förutom en helt vegetarisk skolrestaurang i egen regi har vi en egen trädgård, en idrottshall och ett bibliotek med tysta studieplatser och mysiga läshörnor. På Globala gymnasiet finns också en elevkår och många elevföreningar.

Vår vision och ledord

Globala gymnasiet ska genom sin pedagogik, sitt sätt att organisera undervisningen och genom en tydlig struktur för elevinflytande vara Sveriges bästa gymnasieskola. Globala gymnasiet ska dessutom vara en föregångare när det gäller att utveckla pedagogiska metoder för att öka ungdomars engagemang för globala utvecklingsfrågor och möjligheter att vara med och påverka samhällsutvecklingen. På skolan ska det arbeta motiverade lärare, med en projektbaserad och ämnesövergripande undervisning, i en trygg och tillåtande lärandemiljö.

Genom ledorden omtanke, tillit, respekt och ansvar ska undervisningen ge eleverna förmåga att:

  • Tänka kreativt, kritiskt och analytiskt.
  • Se sina kvaliteter och utvecklingsmöjligheter.
  • Uppleva att hen utvecklas tillsammans med och lär sig av andra människor.
  • Arbeta för att förverkliga sina visioner och reflektera över sina handlingar.
  • Förstå den globala världssituationen, både problem och förändringsmöjligheter.
  • Förstå innebörden av hållbar utveckling och global rättvisa.

De globala målen

FN:s globala mål för hållbar utveckling är en självklar utgångspunkt i vår undervisning. Mål 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt eller mål 11 om hållbara städer och samhällen är bara några exempel på frågeställningar som integreras i undervisningen. Metoderna som används synliggör olika perspektiv inom hållbar utveckling och har sin utgångspunkt i såväl kunskaper, förmågor, värderingar och engagemang som handling.

Elever som aktörer

Genom att utveckla förmågor i att argumentera och samarbeta i olika sammanhang vill vi att du ska känna och veta att det finns utrymme för att kunna agera och påverka samhällsutvecklingen. Ditt engagemang, vilja att förändra och åstadkomma något, men också nyfikenhet på människor och andra kulturer, är mycket viktigt för oss. Därtill har vi en aktiv elevkår med många olika elevföreningar och ett elevdrivet café.

Tvärvetenskap 

Världen hänger ihop och samhällsfrågor behöver undersökas med hjälp av flera ämnen samtidigt. Som elev hos oss arbetar du ungefär hälften av tiden i projekt där stora frågor som till exempel migration eller hållbarhet besvaras i flera ämnen med hjälp av olika vetenskapsgrenar. Du utvecklas i samspel med andra och vi belyser problem ur olika perspektiv. 

Projektbaserat lärande

Vi ger verktyg i att arbeta kreativt, kritiskt och analytiskt. I centrum för ett projekt står eleven och elevernas projektgrupp. Undervisningen är alltid lärarledd och du får handledning i projekten på både individ- och gruppnivå. Elever utvecklas tillsammans och lärandet är delat mellan elever och elever och lärare. Undervisningen består också av föreläsningar, lektioner och individuellt arbete. Schemat är flexibelt utan håltimmar och speglar skolvardagen och det projekt som pågår. Vi var en av de första skolorna i Stockholm som tillämpade en dator per elev. Datorn och digitala arbetssätt är således väl inarbetat på skolan och integrerat i undervisningen. 

Läs mer om vårt arbetssätt här!

Praktiskt lärande och samarbeten 

Lärandet sker inte bara inom skolans väggar. Vi inkluderar möten mellan människor i olika former för att ta del av aktuella kunskaper och erfarenheter. Fältstudier, utbyten, studiebesök och gästföreläsningar integreras löpande beroende på program. Vi har nära kontakter med organisationer, myndigheter, universitet och företag. Långsiktiga samarbetsavtal finns med bland annat Plan Sverige, WWF, Amnesty, Stockholms universitet och KTH.​ Många av våra lärare forskar parallellt med att undervisa på skolan.

Läs mer om Fältstudier här!

Elevinflytande 

Vi uppmuntrar speciellt kreativitet och egna initiativ. Hos oss har du ett stort inflytande över undervisningen och arbetsmiljön. Vi ger eleverna utrymme i att utvecklas inom argumentation för att kunna föra fram sina åsikter, övas i att lyssna på andra och att samarbeta. Vi ger dig möjlighet i att förändra och påverka. Läs mer om elevinflytande på Globala här!

Skickliga pedagoger

Våra lärare har aktivt sökt sig till vår skola tack vare vår profil och vårt arbetssätt. Många av dem som var med och startade skolan arbetar fortfarande kvar. Vi sätter ribban högt men är måna om varandra alltid med eleven i fokus, för bästa resultat. Vi lär tillsammans och av varandra. Vi delar kunskap och information genom digitala plattformar och på våra möten inom arbetslag och andra forum på skolan. Lektionerna är av högsta kvalitet och lärarna är närvarande och ser dig. Ps - våra forskande lärare är aktiva i att utveckla skolans arbetssätt och pedagogik.

Välkommen till oss!

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Sedan 2004 har vi på Globala gymnasiet arbetat för att påverka, förstå och lära mer om hur världen kan förändras och förbättras. Vi arbetar utifrån FN:s globala mål som syftar till att skapa en hållbar framtid.