Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling

På Globala gymnasiet pågår ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt i bl.a. samhällskunskap, geografi, historia, språk, biologi samt idrott och hälsa. Det är dels våra egna lärare som forskar men vi samverkar även forskningsprojekt med lärare på andra skolor och forskare på olika lärosäten.

Facebook - SO-didaktik i centrum 

På Facebook kan du ta del av erfarenheter, reflektioner, övningar och material inom det so-didaktiska fältet. Under läsåret har vi haft fokus på historiedidaktik när vi genomför seminarieserien Doing history för lärare, religionsdidaktik i serien Doing RE (religious education) samt frågor om hållbar utveckling i serien Doing sustainability. I serierna tar vi hjälp av olika didaktiska redskap och begrepp för att strukturera undervisningen.

Sidan drivs av: Maria Johansson, lektor som undervisar i historia samt doktorerar i historiedidaktik, Patrik Johansson, lektor som undervisar i historia, samhällskunskap och filosofi samt Therese Britton, lektor som undervisar i religion och svenska.

https://www.facebook.com/sodidaktik/

Tidskrift SO-didaktik

SO-didaktik (ISSN 2002-4525) är en tidskrift som inriktar sig på undervisning i de fyra ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap. Målet är att SO-didaktik ska stimulera ämnesdidaktisk undervisningsutveckling. Tidskriften ska göra det möjligt att hänga med i svensk och internationell ämnesdidaktik och inspirera till nya undervisningsidéer. Tidskriften vänder sig till dig som undervisar i grundskolan och gymnasiet och är fritt tillgänglig här. SO-didaktik är ett samarbete mellan ”Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik”, HSD, vid Stockholms universitet och ”SO-didaktik i centrum”, Globala gymnasiet, Stockholms stad.

https://issuu.com/so-didaktik

Forskare på Globala gymnasiet antagna till AERA 2018

Patrik Johansson, Lotta Dessen Jankell och Johan Sandahl blev under 2018 antagna till den nordamerikanska konferensen AERA (American Educational Research Association)  i New York, april 2018. Konferensen är en av världens största utbildningskonferenser och konkurrensen var stenhård för att få paper antagna.

https://www.su.se/hsd/om-oss/nyheter/hsd-forskare-antagna-till-aera-2018...

Föremål som ingångar till interkulturellt lärande

I projektet ”Det gemensamma rummet” arbetar forskare, historiker och lärare från bland annat Globala gymnasiet med att utforma resurser för lärande i historia som synliggör interkulturella perspektiv. Målet är att ta fram undervisningsexempel utifrån utvalda historiska föremål och platser som visar hur migration och kulturmöten bidragit till att forma våra samhällen. Nu testas några av övningarna från projektet i migrationsprojektet.

https://www.su.se/hsd/om-oss/nyheter/historiska-f%C3%B6rem%C3%A5l-som-in...

Maria Johansson, lektor på Globala gymnasiet

Maria forskar i historiedidaktik och är särskilt intresserad av interkulturellt historiskt lärande. Forskningsfrågorna kretsar runt hur historia kan ge elever kunskap och redskap att kunna förstå och agera i vårt mångkulturella samhälle. I sin licentiatavhandling följde Maria en gymnasieklass när de utvecklade sin interkulturella kompetens genom historieundervisningen. Maria är nu engagerad i forskningsprojektet “Det gemensamma rummet” som utvecklar undervisningsverktyg som visar hur migration och kulturmöten varit en kontinuerlig dynamik genom historien. Syftet är att bidra med teoretisk och praktisk kunskap för att integrera mångfaldsperspektiv i historieundervisningen. Maria är också engagerad i SO-didaktik i centrum och de professionsutvecklande seminarier för lärare som genomförs där, samt handleder forskande lärare i Stockholms stad.

På den här adressen kan du ladda ner Marias avhandling: Historieundervisning och interkulturell kompetens.

http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:511235

Thérèse Britton, lektor på Globala gymnasiet

Thérèse forskar i religionsdidaktik och gör nu andra halvan av sin doktorandutbildning på Stockholms universitet. Hennes forskning handlar och studiebesök i religionskunskapsundervisning. I sin licentiatstudie (Studiebesök i religionskunskapsundervisningen. Elevers tal om islam före, under och efter ett moskébesök, Karlstad universitet, 2014) gjorde hon en klassrumsstudie i en gymnasieklass när de läste om islam och bland annat gjorde ett moskébesök. I sin fortsatta forskning intresserar hon sig för undervisningsutveckling i samband med studiebesök. Genom att plocka upp resultat från licen har hon tillsammans med en lärare designat och genomfört en undervisning i samband med buddhism och där ett tempelbesök ingår. I denna andra del av avhandlingen undersöker hon studiebesök som ett verktyg att öka elevers förståelse av levd religion. Förutom forskningen så har Thérèse viss undervisning på Globala gymnasiet. Inom ramen för Globala gymnasiets verksamhet SO-didaktik i centrum har hon  även professionsutvecklings-seminarier för verksamma religionskunskapslärare i Stockholm stad, samt arbetar med tidskriften SO-didaktik.

Patrik Johansson, lektor på Globala gymnasiet

Patrik forskar i historiedidaktik och har intresserat sig för elevernas lärande av att undersöka och belägga historiska frågeställningar med hjälp av historiska källor. I licentiatavhandlingen "Att tolka spåren från det förflutna" (länk nedan) undersökte Patrik och två lärare på Globala gymnasiet innebörden av att kunna historisk källtolkning på gymnasiet. I sin nuvarande forskning samarbetar Patrik med mellanstadielärare för att undersöka elevers lärande av interkulturella perspektiv på historien med hjälp av arkeologiska källor. Patrik är delaktig i forskningsprojektet “Det gemensamma rummet” som utvecklar undervisningsverktyg som visar hur migration och kulturmöten varit en kontinuerlig dynamik genom historien. Syftet är att bidra med teoretisk och praktisk kunskap för att integrera mångfaldsperspektiv i historieundervisningen. Patrik är också engagerad i SO-didaktik i centrum och de professionsutvecklande seminarier för lärare som genomförs där, samt handleder forskande lärare i Stockholms stad.

Ulrik Holmberg, lärare på Globala gymnasiet

Ulrik ägnar sig åt forskning i historiedidaktik vid Karlstad universitet, en forskning som han bl.a. bedriver på skolor i Uganda. Ulriks forskning handlar om hur ugandiska elever tänker kring och använder historia.

Johan Sandahl, lektor på Globala gymnasiet och Stockholms universitet

Johan är filosofie doktor och lektor på Stockholms universitet där han arbetar i lärarutbildningen och med forskning i samhällskunskap och geografi. På Globala gymnasiet undervisar Johan i samhällskunskap, historia, religionskunskap och geografi. Johans forskningsintressen kretsar runt undervisning i samhällsorienterande ämnen – särskilt hur undervisningen kan ses som en del av elevernas medborgarbildning, men även runt frågor om hållbar utveckling i undervisningen.

Här kan du ladda ner Johans avhandling: ”Medborgarbildning i gymnasiet. Ämneskunnande och medborgarbildning i gymnasieskolans samhälls- och historieundervisning”.

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=10&af=%5B...

På den här adressen kan du ladda ner Johans licentiatavhandling: Att ta sig an världen: Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet.

http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:418273

Sara Planting-Bergloo, forskande förstelärare på Globala gymnasiet

Saras undervisar i ämnena biologi och kemi på både skolans naturvetenskapliga- och språkintroduktionsprogram. Sedan i augusti 2017 forskar hon i naturvetenskapernas didaktik vid Stockholms universitet och intresserar sig särskilt för områdena hälsa, evolution och sex- och samlevnad inom den naturvetenskapliga undervisningen. Undervisningsområden där det kan finnas en spänning mellan elevernas egen bakgrund och erfarenheter och den naturvetenskapliga undervisningen. Hon ingår även i Stockholms stads ämnesdidaktiska nätverket, STLS som koordinerar och stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt i naturvetenskap och teknik från grundskolans tidiga år till gymnasiet.

Lotta Dessen Jankell, forskande förstelärare på Globala gymnasiet

Lotta undervisar i biologi, geografi och naturkunskap på skolans naturvetenskapliga program. Sedan i april 2017 forskar hon också i geografiämnets didaktik vid Stockholms universitet och intresserar sig särskilt för hur geografiämnet kan bidra med att utveckla elevers förståelse för komplexa problem som migration och klimatförändringar i tvärvetenskapliga projekt. Lotta arbetar med begreppet geocapability och undersöker vad det kan innebära i relation till nutida och framtida utmaningar och hur det kan utvecklas en sk “kraftfull kunskap” när elevers egna erfarenheter får samspela med geografidisciplinens redskap (modeller, metoder och begrepp) i undervisningen.

Jonna Wiblom, forskande lärare på Globala gymnasiet

Uppdateras inom kort. 

 

Cecilia Dudas, forskande lärare på Globala gymnasiet

Uppdateras inom kort.