Var med och påverka!

På Globala gymnasiet vill vi gärna att du är med och påverkar din egen skolsituation och utbildning! Som elev har du ett stort inflytande över ditt dagliga arbete och tränas i att ta eget ansvar för din egen kunskapsutveckling. Under årens lopp har vi arbetat på många olika sätt för att utveckla och fördjupa vårt arbete kring elevdemokrati. Grundidén är att det ska vara lätt att kunna vara med och påverka om man vill engagera sig. Elevmötet varje vecka är basen för elevinflutandet. En del saker kan lösas direkt, en del vidarebefordras till arbetslagen, rektor eller arbetslag och en del saker kan tas upp till skolrådet och den digitala plattformen som vi håller på att bygga upp. 

Elevmötet
Detta är det viktigaste elevdemokratiska forumet på skolan. Här kan du som elev alltid göra din röst hörd och ta upp framför allt frågor som rör klassen. 

Elevrepresentation på arbetslagsmöten
Under ett par tillfällen på terminen finns det representanter från varje klass i varje årskurs på programmets arbetslagsmöte. Idén är att lyfta programgemensamma punkter. Det skulle kunna vara arbetsmiljö eller saker relaterade till undervisningen som exempelviset behovet av studieteknik eller ergonomiföreläsning.

Skolrådet
Skolrådet arbetar med att bereda och ge råd i viktiga skolövergripande frågor. I skolrådet sitter elever som representerar programmen/klassen och personal. De träffas ett par gånger under terminen enligt kalendariet. 

Dessutom finns Elevkåren som är en fristående organisation och behandlar frågor som är viktiga för deras medlemmar. 

Modell för att illustrera hur de olika forumen kommunicerar med varandra och vilka frågor som de ska behandla:

”Skolan är världens bästa möjlighet att lära känna människor”

En av Globala gymnasiets alla elevföreningar är Kompisgruppen. Kompisgruppen är ett återkommande arrangemang vars syfte är att eleverna på Globala ska lära känna varandra över klass- och programgränserna.

Mässa för elevföreningar!

Är du intresserad av mänskliga rättigheter, av korgboll, eller är du en Harry Potter-fantast? På Globala gymnasiet finns bland annat åtta stycken elevföreningar som du som elev kan gå med i.