Till innehåll på sidan

På Globala gymnasiet vill vi gärna att alla elever är med och påverkar sin egen skolsituation och utbildning! Elever hos oss har ett stort inflytande över sitt dagliga arbete och tränas i att ta eget ansvar för sin egen kunskapsutveckling.

Var med och påverka!

Grundidéen är att det ska vara lätt att kunna vara med och påverka om man vill engagera sig. Elevmötet varje vecka är basen för elevinflytandet. En del saker kan lösas direkt, en del vidarebefordras till arbetslagen, rektor eller arbetslag och en del saker kan tas upp till skolrådet.

Elevmötet

Detta är det viktigaste elevdemokratiska forumet på skolan. Elevmötet sker veckovis per klass där dina mentorer deltar. Här kan våra elever alltid göra sin röst hörd och ta upp framför allt frågor som rör klassen. 

Elevrepresentation på arbetslagsmöten

Under ett par tillfällen på terminen finns det representanter från varje klass (utses på ett elevmöte) i varje årskurs på programmets arbetslagsmöte. Idén är att lyfta programgemensamma punkter. Det skulle kunna vara arbetsmiljö eller saker relaterade till undervisningen som exempelviset behovet av studieteknik eller ergonomiföreläsning. Frågor från detta forum som gäller skolnivå - tas vidare till skolrådet.

Skolrådet

Skolrådet arbetar med att bereda och ge råd i viktiga skolövergripande frågor. I skolrådet sitter elever som representerar programmen/klassen och personal. De träffas ett par gånger under terminen enligt kalendariet. Vid behov kan extra skolråd sättas in - detta kan vara på rektorernas eller på elevernas inrådan.

Skolans elevkår

Förutom skolans organisation för elevinflytande finns elevkåren där alla elever är välkomna. Elevkåren är en fristående organisation och behandlar frågor som är viktiga för deras medlemmar. Elevkåren träffar rektorerna regelbundet för att diskutera gemensamma frågor och förbereda eventuella beslut.

Läs mer om Globalas elevkår här!

Elevdemokratistruktur

Modell för att illustrera hur de olika forumen kommunicerar med varandra och vilka frågor som de ska behandla:

Ingress: 
På Globala gymnasiet vill vi gärna att alla elever är med och påverkar sin egen skolsituation och utbildning! Elever hos oss har ett stort inflytande över sitt dagliga arbete och tränas i att ta eget ansvar för sin egen kunskapsutveckling.