Elevhälsa

God elevhälsa - allas ansvar
Alla som jobbar på Globala gymnasiet har ansvar för att se och agera om en elev behöver hjälp och stöd på något sätt. Arbetslaget och mentorn har ett särskilt ansvar för att uppmärksamma detta men elevhälsan finns till för att vid behov stötta. Det kan gälla elevens hälso- och studiesituation, frånvaro men även behov av särskilt stöd, exempelvis vid läs- och skrivsvårigheter. På Globala gymnasiet har du som elev tillgång till skolsköterska, skolläkare, skolkurator, SYV och extra resurs för elever som behöver ha individuellt stöd. Det finns även tydliga rutiner för elevhälsoarbetet.

Förebyggande och långsiktigt arbete
Mycket av arbetet för att förebygga god elevhälsa sker inom ramen för exemplevis kurserna Idrott och hälsa, Naturkunskap och Biologi. Dessutom arbetar vi mycket med gruppprocesser och konflikthantering genom att vi arbetar i projektarbetsform. Vi jobbar även med att uppdatera, förankra och utvärdera vår likabehandlingsplan - ett arbete som sker varje år. Vi har också arbetat fram en tydlig drogpolicy tillsammans med personal och elever. 

Elevhälsoteam
Elevhälsoteamet (EHT) består av rektor, skolsköterska, kurator och specialpedagog och träffas en gång i veckan för att stämma och och följa upp aktuella ärenden men även dra upp riktlinjer för det långsiktiga arbetet. De besöker även regelbundet arbetslagen.

Studie- och yrkesvägledning
Vår studie- och yrkesvägledare jobbar främst med våra elever i åk 3 och språkintroduktion men hanterar även frågor kring utbyten osv. Intag, individuella val och eventuella förändringar av elevens studieplan ansvarar rektor för.

Skolsköterska och skolläkare
Skolsköterskan och skolläkaren arbetar i huvudsak med förebyggande hälsovård och rådgivning. Besök hos skolläkaren bokas in efter behov av skolsköterskan. Skolläkaren är på skolan ca 1-2 dagar per måndag. Skolsköterska och skolläkare har tysnadsplikt men om oro uppstår kring en elevs hälsa kontaktar vi dennes förälder om eleven är omyndig. Det sker dock alltid i samråd med eleven. Skolsköterska kan även hjälpa till med lättare sjukvård under skoltid. Om hälsoproblem är av mer sjukvårdskaraktär bör eleven söka sig till husläkarmottagning/vårdcentral. Du kan dock alltid fråga skolsköterskan/skolläkaren om råd.

Hälsosamtal 
Under åk 1 kallas alla elever till ett hälsosamtal. I samband med hälsosamtalen fyller eleven i ett frågeformulär där eleven får fylla i olika uppgifter om vanor kopplat till hälsan. Dessa uppgifter ska kunna hjälpa eleven att förstå enkla samband med hur man lever och hur man mår. En del hälsoproblem är av det slaget att man inte själv upptäcker dem eller själv vet hur man ska ta itu med dem. Det kan t.ex. gälla huvudvärksbesvär, mat- eller sömnproblem. Syftet är att kunna hjälpa eleven för att få vardagen att fungera bättre.

Kontakt
Elevhälsan finns samlad längst in i korridoren på plan 2. Om du som förälder eller elev vill komma i kontakt med någon av oss går det bra att ringa, maila eller knacka på!

Läs- och skrivsvårigheter?
För att du ska lyckas så bra som möjligt med dina studier så erbjuder Globala gymnasium dig följande:I din dator har du tillgång till verktyg för skrivande och nyttjande av alternativa funktioner såsom talsyntes och rättstavnings-program. Inskannade läromaterial laddar du ner från de olika kursrummen på läroplattformen (Fronter). Mentor eller IT-pedagog kan hjälpa dig med detta.

Inlästa böcker, sk talböcker, erbjuds alla med läsnedsättning via Legimus, Myndigheten för digitala medier. Det är Fia i biblioteket som hjälper dig med allt kring detta. Tex registrera dig för "Egen nedladdning", visar hur du använder enkelt på din Mac med I-tunes och läsprogram Appen Legimus. För att få tillgång till talböcker behöver vårdnadshavare skriva under avtal gällande detta (Avtal för användning av MTM:s digitala bibliotek). Avtalet hämtar du i biblioteket.

På läroplattformen (Fronter) finns information om vilka program och alternativa verktyg du som elev har tillgång till (tex ClaroRead, StavaRex och SpellRight till din Mac samt Gustavia som är en digital ordbork) Dessa verktyg fungerar bäst med "MS Office paket" som också finns på läroplattformen. Du kan också använda dina privata verktyg som du (enkelt och gratis) kan skaffa genom din logoped.

Varje hösttermin ges information om data-verktyg och inlästa talböcker under intro-duktionsveckan samt workshop under terminerna. Detta ges till alla elever av Sofia Fallby (bibliotekspedagog). SKOLSTART ÅK1

Om du eller dina föräldrar har frågor eller funderingar, kontakta:
Rektor: Sofie Abrahamsson (NA och språkintroduktion): sofie.abrahamsson@stockholm.se
Rektor: Jenny Hyenstrand (ES och SA): jenny.hyenstrand@stockholm.se
Bibliotekarie Sofia Fallby sofia.fallby@stockholm.se

Grattis, du har en tonåring!

Kontakt med elevhälsan

Skolsköterska
Louise Eurén Tillberg
Tele:08-508 398 53, 076 - 825 17 30
E-post: louise.euren.tillberg@stockholm.se
Måndag-fredag

Kurator
Renée Sjöström
Tele: 08-508 39 857, 076-123 98 58
E-post: renee.sjostrom@stockholm.se
Onsdag och torsdag

Kurator
Anna Björnson
Tele: 08 508 39 857, 076- 129 09 06
E-post: anna.m.bjornson@stockholm.se
Måndag, tisdag och onsdag förmiddag

Studie- och yrkesvägledare
Jessica Arlesten
Tele: 08-508 39 858
E-post: jessica.arlesten@globala.se; jessica.arlesten@stockholm.se

Tisdag - Fredag

Rektor (ES & SA)
Jenny Hyenstrand
Tele: 076-123 98 60
E-post: jenny.hyenstrand@stockholm.se

Rektor (NA & språkintroduktion)
Sofie Abrahamsson
Tele: 076-825 35 48
E-post: sofie.abrahamsson@stockholm.se