Betyg och bedömning

På Globala gymnasiet arbetar vi aktivt och medvetet med att utveckla vårt arbetssätt kring både betyg och bedömning. Vi aktivt med formativ bedömning för att eleverna ska förstå hur de ska arbeta för att komma vidare i sin kunskapsutveckling. 

Betygsskalan
I samband med gymnasiereformen GY11 infördes en ny betygsskala med fler betygssteg. Skalan är sexgradig från A till F med fem godkända och ett icke godkänt betygssteg och ersätter de tidigare betygen IG-G-VG-MVG. 

Nedanstående material är hämtat från Skolverkets hemsida. 
Klicka här för att komma direkt till Skolverket.

Kunskapskrav
De nationella kunskapskraven som beskriver betygsstegen E, C och A relaterar till målpunkterna under rubriken ämnets syfte i ämnesplanerna. De relaterar också till det centrala innehållet i respektive kurs. Kunskapskraven är formulerade som en sammanhållen text och uttrycker vad eleven gör och med vilken kvalitet. Oavsett betygssteg beskriver kunskapskraven ett brett kunskapsregister. Huvudprincipen är att det ska finnas med samma aspekter av kunskap på såväl E-, C- som A-nivån och att progressionen mellan betygen synliggörs i de begrepp som är markerade i texten.

Nationella kunskapskrav finns för betygen E, C och A. Kunskapskraven innehåller för varje nivå en fullständig beskrivning av vad som krävs. En elev som uppfyller lägsta godtagbara kunskapskrav i sin helhet får betyget E. Betyget C får en elev om kunskapskraven för C är uppfyllda i sin helhet och betyget A om kunskapskraven för A är uppfyllda i sin helhet. Om en elev inte når kunskapskraven för E, får eleven betyget F.

Streck
När det saknas bedömningsunderlag för en elevs kunskaper på grund av mycket stor frånvaro ges ett streck istället för betyg. Skolan måste kunna redovisa de åtgärder som vidtagits i samband med frånvaron. En kurs där en elev fått ett streck kan inte ingå i en gymnasieexamen.

Till övervägande del
Betygen D och B speglar en kunskapsutveckling på väg mot nästa steg. Exempelvis får en elev som uppfyller kunskapskraven för E och till övervägande del kunskapskraven för C, betyget D. Bedömningen av "till övervägande del" är strikt relaterad till innehållet i kunskapskraven och är en kvalificerad pedagogisk bedömning som måste göras individuellt för varje elev. Kunskapskrav på B- respektive D-nivå ska inte formuleras.

En gemensam tolkning
Precis som tidigare är kollegialt arbete inom och utanför den egna skolan nödvändigt och värdefullt för att skapa en gemensam tolkning och förståelse av ämnesplanerna med sina kunskapskrav. För att underlätta det lokala tolkningsarbetet tillhandahåller Skolverket olika former av stöd som till exempel nationella prov, andra bedömningsstöd och förklarande material. Syftet är att uppnå en likvärdig och rättvis betygssättning.

Dela: